Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené na této webové stránce (Pardubky.cz) slouží pouze pro obecné informační účely. Informace poskytuje Pardubky.cz a přestože se snažíme udržovat informace aktuální a správné, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafiku obsaženou na webových stránkách pro jakýkoli účel.

Jakékoli spoléhání se na takové informace je proto výhradně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neponeseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody nebo jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo zisků vyplývajících z nebo v souvislosti s používáním této webové stránky. .

Prostřednictvím této webové stránky můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou Pardubky.cz. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo podporu názorů v nich vyjádřených.

Vynakládáme veškeré úsilí, aby web fungoval bez problémů. Nicméně Pardubky.cz nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost webových stránek z důvodu technických problémů mimo naši kontrolu.

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby poskytnuté informace byly přesné, aktuální a úplné, ale v tomto smyslu není poskytována žádná záruka. 

Webová stránka Pardubky.cz nepodporuje, nediagnostikuje pacienty ani nedoporučuje terapii. Tyto informace jsou referenčním zdrojem navrženým jako doplněk k odbornosti, dovednostem, znalostem a úsudku zdravotnických pracovníků v péči o pacienty, nikoli jejich náhrada.

Pardubky.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt zdravotní péče poskytované s pomocí poskytnutých materiálů. Webové stránky Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou určeny k pokrytí všech možných použití, pokynů, opatření, varování, lékových interakcí, alergických reakcí nebo nežádoucích účinků. Máte-li otázky týkající se látek, které užíváte, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.